ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕੋਵਿਡ-19: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ “ਕਾਰਡੀਏਕ ਮੈਕਰੋਫੇਜ ਸ਼ਿਫਟ” ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Covid-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਤੇ ਲੌਂਗ Covid ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਕਾਰਨ ਜਲੂਣ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ SARS-CoV-2 ਸੰਕਰਮਣ ਨੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੋਜਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਫੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਡੀਆਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-50 ਤੋਂ ਪੀੜਤ 19% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ। 

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਆਕ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜੋ SARS-CoV-2-ਸਬੰਧਤ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਿੰਡਰੋਮ (ARDS) ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 33 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-COVID-19 ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਸ-CoV-2.  

ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ SARS-CoV-2 ਦੀ ਲਾਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਦਿਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।    

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ SARS-CoV-2 ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ SARS-CoV-2 ਦੀ ਲਾਗ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ. ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਕਰੋਫੇਜ ਸ਼ਿਫਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ SARS-CoV-2 ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। . 

SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ Covid ਲਾਗ, ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੈਕਰੋਫੈਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

*** 

ਹਵਾਲੇ:  

  1. NIH. ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ - ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ https://www.nih.gov/news-events/news-releases/severe-lung-infection-during-covid-19-can-cause-damage-heart 
  1. ਗਰੂਨ ਜੇ., ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2024. ਵਾਇਰਸ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡੀਓਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ. 2024; 0. ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066433  

*** 

SCIEU ਟੀਮ
SCIEU ਟੀਮhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ® | SCIEU.com | ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ. ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਨ.

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਬਣੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ.

ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖ

ਰਾਮੇਸਿਸ II ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ 

ਦੇ ਬਾਸੇਮ ਗੇਹਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ...

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ (SCI): ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਐਕਟਿਵ ਸਕੈਫੋਲਡਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

ਸਵੈ-ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੈਨੋਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਸੁਪਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਪੋਲੀਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਟਾਇਡ ਐਮਫੀਫਾਈਲਸ (PAs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ...
- ਵਿਗਿਆਪਨ -
94,234ਪੱਖੇਪਸੰਦ ਹੈ
30ਗਾਹਕਗਾਹਕ