ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਿਆਨ

1.1 ਫੰਡਿੰਗ

ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.2 ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

ਲੇਖਕ (ਲੇਖਕਾਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਟ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

1.3 ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

1.3.1 ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.3.2 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀ® (SCIEU)® ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ 'ਸੁਧਾਰ' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ.

***

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਏਆਈਐਮਐਸ ਅਤੇ ਸਕੋਪ  ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ   ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ  ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ  ਲੇਖ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ