ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੌਣ SCIEU ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੇਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ®?
ਲੇਖਕ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਲੇਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ePres ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ (ਲੇਖਕਾਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?
ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (APC) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ?
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜਰਨਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸਮੀਖਿਅਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?®?
ਜੇਕਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਇਥੇ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪੰਨਾ.

ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ®?
'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

***

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਏਆਈਐਮਐਸ ਅਤੇ ਸਕੋਪ  ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ   ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ  ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ  ਲੇਖ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ